• 09 0648 7407
  • webmaster@rsat.info

13
Oct

โครงการส่งเสริมสถานะและพัฒนาศักยภาพของหญิงรักหญิง กะเทย สาวประเภทสอง ผู้หญิงข้ามเพศและชายรักชาย เพื่อลดความรุนแรง การตีตรา การเลือกปฏิบัตและการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากพื้นฐานของเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

 

เป้าหมายโครงการ

หญิงรักหญิง กระเทย สาวประเภทสอง สตรีข้ามเพศ แะชายรักชายจากทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย มีเสรีภาพมากขึ้น พ้นจากความรุนแรง การถูตรีตรา การถูกเลือกปฏิบัติและการถูกละเมินสิทธิความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ และสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือต่างๆได้เมื่อประสบปัญหาดังกล่าว

Primary Primary target groups/กลุ่มเป้าหมายปฐมภูมิ

  1. Lesbian,bisexual,transgender women (Expected number of targets in 3 years : 9,400 persons) กลุ่มหญิงรักหญิง หญิงรักสองเพศ กระเทย สาวประเภทสอง สตรีข้ามเพศ (จำนวนเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้าถึงใน 3 ปี : 9,4000 คน)
  2. People with sexual diversity including gay men People with sexual diversity,including gay men กลุมคนที่มี่ความหลากหลายทางเพศรวมถึงชายรักชาย

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com