• 09 0648 7407
 • webmaster@rsat.info

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ ปรัชญา

ปรัชญา

รัก  เข้าใจ  ศักดิ์ศรี  เท่าเทียม

พันธกิจ

 1. มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมหลากหลายในความรัก
 2. กระตุ้นให้มีการเคารพสิทธิ์และความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
 3. ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบุคคลและครอบครัวแก่กลุ่มรักเพศเดียวกัน
 4. ปกป้องศักดิ์ศรีความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์
 5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะสม
 6. แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จิตใจ เช่น เอดส์ แรงกดดันทางจิตใจ
 7. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในสังคมไทย รักความเป็นไทย
 8. สร้างแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนคนรักเพศเดียวกัน

 

วิสัยทัศน์

จะทำให้สังคมไม่แบ่งแยก แนบแน่นแบบไทย เข้าใจทุกคน ท่วมท้นน้ำใจ รักใคร่สามัคคี ชีวีมีสุข

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในสังคม
 2. ส่งเสริมเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
 3. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางด้านสิทธิเสรีภาพ ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกันในสังคม
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม
 5. พัฒนา ส่งเสริม รวบรวมและประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านงานศึกษาวิจัย โรคเอดส์ ยาเสพติด และด้านสุขภาพ
 6. ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่เน้นทางด้านธุรกิจหรือผลประโยชน์
 7. สร้างความเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางพฤติกรรมความรักของมนุษย์
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com